Het gebiedsplan voor Indische Buurt

Het Gebiedsplan 2019 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

68 projecten

Inloop en jongerenwijkcoach

In de Makassarpleinbuurt organiseert stichting Streetsmart een goed lopende inloop. Daarnaast wordt er vanuit de inloop gewerkt met een jongerenwijkcoach. Deze coach helpt kwetsbare jongeren een stap ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Vakantiekampen

In de Indische Buurt worden in de schoolvakanties door verschillende buurtbewoners vakantiekampen georganiseerd. Kinderen die door omstandigheden niet op vakantie gaan hebben op deze manier toch een p...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Koppeling werk en werkzoekende

Veel bewoners van de Indische Buurt zijn op zoek naar werk en veel bedrijven zijn op zoek naar werknemers. Toch lukt het vaak niet om een match te maken. Dit kan komen doordat de werkzoekende in de og...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Leer- en werkplekken creƫren

In nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen worden door buurtorganisaties leer- en werkplekken opgezet met het doel mensen uit de bijstand te helpen. In de Indische Buurt zijn ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Indische Buurt aardgasvrij

Heel Nederland en dus ook de Indische Buurt staat voor de opgave om het gebruik van aardgas terug te dringen. Om de Indische Buurt aardgasvrij te krijgen zijn er nog veel stappen te zetten. De Indisch...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Entree Flevopark bij Javaplantsoen verbeteren

De entree van het Flevopark die aan het Javaplantsoen ligt, bestaat uit een trap en een hellingbaan voor fietsers en personen in een rolstoel of met een rollator. Deze hellingbaan is echter te steil v...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Herinrichting Sumatraplantsoen

Het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt wordt de komende jaren heringericht. De berstuursleden van stadsdeel Oost hebben aangegeven dat zij de buurtbewoners en gebruikers van het plantsoen bij de on...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Voorlichting brandveiligheid op scholen

De brandweer wil voorlichting geven aan leerlingen uit groep 8, met als onderwerpen: hoe kun je het risico op brand verkleinen, wat moet je doen als er toch brand ontstaat en hoe kun je je voorbereide...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Brandveiligheidsadvies aan huis

De brandweer wil de brandveiligheid in woningen verbeteren en de kennis van bewoners over brandveiligheid en hoe te handelen bij een brand vergroten. Dit doet de brandweer onder andere door, al dan ni...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Verbonden buurt

Je thuis voelen, erbij horen en elkaar kennen – dat zijn de sleutelbegrippen voor een verbonden buurt. Hier zetten we ons voor in door verbindingen tussen verschillende groepen en gemeenschappen in de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Samen Vooruit

Samen Vooruit is een samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers en organisaties in de Indische B...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Diversiteit winkels behouden

Het behouden en ontwikkelen van de typerende diversiteit in ondernemers en winkels in de Indische buurt. We willen tegengaan dat er een eenzijdiger aanbod ontstaat van op snelle consumptie gerichte wi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Impuls buurteconomie

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken we met bestaande ondernemersverenigingen samen. Ondernemersverenigingen kunnen gebruikmaken van ver...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Verbeteringen Javastraat en Molukkenstraat

We willen de Javastraat en de Molukkenstraat ontwikkelen tot duurzame winkelstraten. Onderdeel daarv...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Verbinding van de Javastraat en Eerste Van Swindenstraat

De Javastraat en de Eerste Van Swindenstraat met hun rijke winkelaanbod, vormen de verbinding tussen...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Sport- en spelactiviteiten Ambonplein

In dit voorstel is er een probleemanalyse in kaart gebracht, met bijbehorende oplossingen met betrekking tot het Ambonplein. Na twee jaar ervaring weet SportNation waar de buurt behoefte aan heeft. En...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

33 reacties

2 updates

Integrale jeugdaanpak

In de Indische Buurt zijn verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren ondersteunen en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. We willen de contacten tussen formele en in...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Brandveiligheid in complexen van de Alliantie

De Alliantie wil de brandveiligheid vergroten in haar complexen waar het veiligheidsgevoel lager is, kwetsbare bewoners wonen of veel brandincidenten zijn geweest. Dit willen we doen door onder andere...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Inbraakpreventie bij Alliantie-complexen

In complexen waar veel inbraakmeldingen zijn of een minder groot veiligheidsgevoel heerst, willen we fysieke aanpassingen doen ter voorkoming van inbraak. Bij deze aanpassingen kan je denken aan anti-...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Wijkpartnerschap BOOT

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst over samenwerkingsafspraken ter bevordering van de lee...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Wijkpartnerschap Tante Gerritje

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst over samenwerkingsafspraken ter bevordering van de lee...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Wijkpartnerschap Streetsmart

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst over samenwerkingsafspraken ter bevordering van de lee...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

De fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatie pro...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Inzet wijkbeheerder Eigen Haard

Eigen Haard zet ook in 2019 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Pilot: Homies in de Alliantie-woningen

Iedereen kent dat gevoel. Je zit in de auto naar je werk en je denkt heb ik het strijkijzer wel uitgezet? Of je komt terug van een heerlijke vakantie en opeens denk je: er zal toch niet ingebroken zij...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

De fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatiepro...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Cultuur Connectie Oost 2019

Een jaar geleden ontstond binnen De Meevaart het idee om samen met culturele organisaties in Oost het profiel, de programmering en de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Oost te versterken...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

5 updates

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Samen met Dynamo, Streetcornerwork, en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pleinen, in JavArt en in de gymzaal van de basisschool. Door deze samenwerking kan op een positieve, ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Groenstrook Valentijnkade

De groenstrook langs de waterkant van de Valentijnkade (vanaf de Molukkenstraat tot de Celebesstraat...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

18 reacties

2 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, studenten en bewoners over CO2-impact en klimaatverandering. De training (volgens een Engels concept) i...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Openbare ruimte leefbaar en aantrekkelijk houden tijdens stedelijke vernieuwingsprojecten

Ingrijpende renovatie-, sloop- en nieuwbouwactiviteiten komen de aanblik van de straat meestal niet ten goede. Met aanpassingen in de openbare ruimte kunnen we tijdens stedelijke bouwwerkzaamheden de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Community Solutions

Wat zal er gebeuren als grote bedrijven, bewonersorganisaties en ervaringsdeskundigen samen werken a...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

2 updates

Faciliteren van verbeteringen in de openbare ruimte

Buurtbewoners dienen plannen in voor aanpassingen die de openbare ruimte verlevendigen en het veiligheidsgevoel vergroten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kunstzinnige initiatieven, een verzoek om een ba...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Faciliteren van groeninitiatieven

In de Indische Buurt zijn er veel bewoners met ideeën om de openbare ruimte te vergroenen en de biodiversiteit in hun buurt te bevorderen. Vanuit deze groep komen verzoeken binnen om grotere en kleiner...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Vergroten aanbod stages vanuit ondernemers Indische Buurt.

Sociaal Cement gaat in 2019 samen met Dynamo Ambulant Jongerenwerk en bewoners inzetten op meer stages voor MBO jongeren in de Indische buurt. Door actief in te zetten op de ondernemers in de Indische...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Meer Praatjesmakers Op Straat

We lopen op straat, in onze buurt, hoeveel mensen per dag voorbij? En hoevelen van hen hebben we aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

8 updates

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassingen in gedrag kunnen vaak al een groot verschil maken, maar wát je allemaal zou kunnen doen is bij ve...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Aanpak Valpreventie in Oost

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Hierdoor kunnen er bij bijvoorbeeld het stijgen van de leeftijd of gezondheidsproblemen risico's op vallen bestaan.
Er zijn (kosteneffectieve) interventies be...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

(Zwerf)afval aanpakken en de overlast van plaagdieren terugdringen

In 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de overlast van plaagdieren te bestrijden. Er is een stedelijke campagne uitgevoerd tegen het voeren van dieren en in de Indische Buurt is een film gema...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Positief pedagogisch wijkklimaat: integrale training Samen Opvoeden

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale training waarin pedagogische vaardigheden, gezonde leefstijl en omgaan met geld centraal staan.

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Gedeelde groentetuinen in de Indische Buurt

Het idee is: een grote tuin die verdeeld is in kleinere percelen. De tuin zal ergens in of rond het ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

21 reacties

2 updates

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Voortzetting pilot Makkies voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een klus doet. Daarmee help je de buurt, je buren én jezelf, want met gespaarde Makkies vind jij weer de he...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Passend wonen voor ouderen

Ouderen hebben een kwetsbare positie op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal 65+'ers neemt toe, waardoor ze steeds vaker met elkaar moeten concurreren op de krappe woningmarkt. Doordat het klassieke...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

4 updates

Uitbreiding Brasserie de Flevopoort naar buurtfunctie

Medio 2018 is het nieuwe restaurant en supermarkt in de Flevoflats geopend. Met behulp van subsidiëring van het Stadsdeel kunnen bewoners hier voor 5,- een warme 3-gangen maaltijd nuttigen. De bewoners...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Wijkbeheerder Ymere

De wijkbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in voor het beheer in en om de complexen. Zo leveren zij een bijdrage aan het schoon, heel en veilig houd...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Aandacht voor (psychisch) kwetsbare bewoners

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psyc...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Positief pedagogisch wijkklimaat: voortzetting methode De Vreedzame Wijk

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot betrokken, actieve en democratische burgers. Iedereen (thuis, op school, in de wij...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners in de Indische Buurt hebben lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

4 updates

Tegengaan woninginbraak

Woninginbraken hebben vaak grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel van slachtoffers en omwonenden. De inzet van het stadsdeel richt zich op preventieve maatregelen en we stimuleren bewoners en wonin...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Veiligheidsschouwen

Een schouw is een rondgang met bewoners door de buurt, waarbij we met hen onveilige en overlastsituaties inventariseren. Zo krijgen we een beter beeld van de problematiek en kunnen we met bewoners een...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Stimuleren meldingsbereidheid

Bij een buurtonderzoek van de politie naar aanleiding van een schietincident (september 2018) kwamen er bij de bewoners verhalen los over overlast en ongeregeldheden. Blijkbaar speelt er veel waarvan ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Aandacht voor ouderen

Het aantal ouderen in de Indische Buurt neemt sinds enkele jaren toe. Onder deze groep blijken eenza...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Super Sint Maarten Lichtjesoptocht

Super Sint Maarten is een lichtjesoptocht in de Indische Buurt die al sinds 2011 georganiseerd wordt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

De lamme en de blinde

We beoordelen mensen te vaak op wat ze niet kunnen. Maar de lamme kan goed zien en de blinde kan goed lopen. Door mensen te accepteren zoals ze zijn en gebruik te maken van hun sterke kanten ontstaan ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Bakkie op het Plein

Bakkie op het Plein is een een pop-up informatiemarkt. Hij wordt sinds enkele jaren georganiseerd do...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

Wijkkunde

Wijkkunde is een netwerk voor en door de Indische Buurt om initiatiefnemers met een idee om de buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstand...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

Als onderdeel van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' hebben wij extra aandacht voor kinderen tot 6 jaar en hun ouders. De buurtsportcoach van het team Sportstimulering organiseert voor kinderen ui...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Pleinactiviteiten voor jongeren

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Meidensport

We blijven ons ervoor inzetten om meer meiden aan het sporten te krijgen. Een 'meidensportclub' in s...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Sporttoernooien en -evenementen

De afdeling Sport streeft ernaar om samen met diverse organisaties én met bewoners evenementen en toe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

AutoMaatje

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat kan leiden tot vereenzaming en het belemmert hen ook in het dagelijks leven. Voor hen heeft de ANWB he...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Groeimeevaart en het Huis der Afvalligen

Een kern groep van kunstenaars kwam afgelopen zomer vijf keer bij elkaar onder leiding van Robert Pennekamp en Irene Janze om middels kunst bewoners uit de Indische Buurt met elkaar en de Meevaart in ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Verbeteren entrees van het Flevopark

Het Flevopark heeft verschillende ingangen: aan het Javaplantsoen, bij het Flevoparkbad en aan de Val...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

2 updates

Dag van het Flevopark

Het Flevopark is een bijzonder park waar veel te zien en te beleven is. Dit willen we graag met de b...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Meer zicht op het Nieuwe Diep vanuit het Flevopark

Het Flevopark ligt aan het Nieuwe Diep. Het water ligt echter veelal verstopt achter bosschages, waa...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

'Zo blijven wij gezond'

In 2019 willen wij bewoners, ondernemers en buurt- en vrijwilligersorganisaties stimuleren om zelf met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan.

De focus ligt op: verdergaan met de trajecten voor de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates