97 projecten

GROEI Meevaart

Kunst; Exposities en KunstProjecten in de Meevaart

Groep van kunstenaars uit de buurt die wat gaan o...

Wijkkunde

Wat is Wijkkunde?

Heb je een idee voor de buurt of wil jouw stichting een nieuwe activiteit starten?...

Koor Sterck

Koor Sterck staat voor een avond plezier door samen te zingen.
Onder begeleiding van onze enthousias...

1 update

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...

Aanpak hotspots afval voortzetten

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 h...

Wormenhotels

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een ste...

Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping en bewoond door alle me...

2 reacties

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de Pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...

Vreedzame Wijk

Democratisch burgerschap als hoeksteen van een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eend...

Beweegstimulering jonge kinderen (en hun ouders) en inzet voor Jump-in

In het kader van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' zetten we extra in op beweeg-sportstimulering ...

1 reactie

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners uit de Indische Buurt kampen met relatief lage gezondheidsvaardigheden. Bewon...

'Vermarkting' succesvolle buurtconcepten

In de Indische Buurt zijn veel organisaties actief die in de loop der jaren een product hebben ontwi...

Wijkpartnerschap BOOT

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...

Levendigheid Ambonpleinbuurt vergroten

In de Ambonpleinbuurt vinden minder activiteiten plaats dan in de andere buurten. Daardoor is het mi...

Samen is het een Makkie, waarderingsmiddelen voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een kl...

3 reacties

Moneyschool en budgetvoorlichting

Vervolg van Mon€y School in de Indische Buurt. Hier leren kinderen hoe om te gaan met geld. Onder and...

Kinderopera De Vuurpijl door en voor kinderen in de buurt

Deze kinderopera vertelt het verhaal van een vuurpijl. Het is speciaal geschreven voor kinderen die ...

54 reacties

2 updates

Buurtbesteden

Buurtbesteden is een methode om de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners over voor hun belangrij...

2 reacties

Kamers met Kansen

Sommige jongeren lukt het niet alleen zelfstandig een leven op te bouwen (wonen en werk). Kamers met...

5 reacties

Ecotoilet Flevopark

Wat ontbreekt aan dit fijne park met speeltuin is een openbaar toilet. Onlangs zijn de speeltoestell...

3 reacties

Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark

Opzetten van een vrijwilligerswerkgroep die onder deskundige begeleiding van de stadsecoloog voor Oo...

1 reactie

Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen

Bij het Seniorencollege worden deelnemers (55+'ers) actief gestimuleerd om vragen te stellen en in g...

11 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

5 reacties

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassi...

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk aandacht te besteden aan behoud van de...

3 reacties

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...

8 reacties

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

In 2017 wordt het ambitiedocument voor het Flevopark vastgesteld. Budget voor het opstarten en uitvo...

5 reacties

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven ...

6 reacties

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...

6 reacties

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment binnen Ruimte voor Initiatief waarbij de buurt samen met professio...

1 reactie

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In Amsterdam zijn er veel voorzieningen waar minimahuishoudens gebruik van kunnen maken om te onders...

Financiële educatie, voor jongeren uit armoede gezinnen

Alleen al in Amsterdam groeien 35.717 kinderen en jongeren tot 18 jaar op in armoede. Veel van hen- ...

5 reacties

Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak

Via sport en spel activeren van jongeren. Gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna ...

Opleidingen sport voor bewoners

Doel is de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er meer - en bij de bewoners passende - ...

1 reactie

Art At Work II

Art At Work is een programma dat Newest Art Organization heeft ontwikkeld om 30 creatieve "nieuwe Am...

7 reacties

Aandacht voor (psychisch) kwetsbaren in de Indische Buurt

Ondanks betere vroegsignalering en toeleiding, zijn de cijfers voor psychische klachten op populatie...

5 reacties

Passend wonen als je ouder wordt

Soms kan het lastig zijn om in je woning te blijven wonen wanneer je ouder wordt. Je komt bijvoorbee...

5 reacties

Indische Buurt Leeftijdsvriendelijk

De Makassarpleinbuurt is één van de drie pilotbuurten in Amsterdam van het stedelijke programma Leefti...

7 reacties

TuinenToer Indische Buurt

1 juli 2018

1 update

Verbindingsconcert The Challenge

Het verbindingsconcert is een jaarlijks concert met klassiek muziek in en nieuw jasje. In de concerten geven wij zowel de jongeren als de senioren de kans om op het podium te staan om hun muzikale tal...

Testament Ongekend!

Een mens laat niet alleen geld en goederen na, maar ook inzichten, wijsheden, humor en liefde. Met Testament Ongekend! gaan ouderen en (ex)mantelzorgers hun nalatenschap die niet in een ‘echt‘ testament...

de vijf wijken van OOst

ontdekken door middel van fotografie de nieuwe wijken van amsterdam oost

Bedrijfsleven helpt mee!

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit gebeurt in samenwerkin...

Financieel Café voor Jongeren

Laagdrempelige inloop en spreekuur voor jongeren die vragen hebben omtrent inkomen, schulden en dergelijke. In het Financiële Café ontmoeten de professionals elkaar, waardoor zij beter op de hoogte zijn ...

Wijkkunde

Zowel het aantal als de diversiteit aan bewonersinitiatieven in de Indische Buurt is enorm. Die initiatieven hebben  behoefte aan uiteenlopende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld bij het uitwerken ...

Er zijn nog 52 meer projecten.Toon me de rest