145 projecten

Digitaliseren van Jongeren

Het idee leeft dat jongeren heel digitaal zijn en hier geen ondersteuning bij nodig hebben. Toch is ...


0 0

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...


0 0

Gerichte aanpak voor tieners met risicogedrag.

In de Indische Buurt valt een kleine groep tieners op met grensoverschrijdend gedrag. Bij de profess...


0 0

Inzet Wijkbeheerder Eigen Haard

Eigen Haard zet ook in 2018 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee een...


0 0

Aanpak hotspots afval voortzetten

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 h...


0 0

Wormenhotels

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een ste...


0 0

Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping en bewoond door alle me...


2 0

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de Pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...


0 0

Vreedzame Wijk

Democratisch burgerschap als hoeksteen van een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eend...


0 0

Beweegstimulering jonge kinderen (en hun ouders) en inzet voor Jump-in

In het kader van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' zetten we extra in op beweeg-sportstimulering ...


1 0

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners uit de Indische Buurt kampen met relatief lage gezondheidsvaardigheden. Bewon...


0 0

'Vermarkting' succesvolle buurtconcepten

In de Indische Buurt zijn veel organisaties actief die in de loop der jaren een product hebben ontwi...


0 0

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

Fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/ nieuwbouw als renovatie projec...


1 0

Wijkpartnerschap Streetsmart

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...


0 0

Wijkpartnerschap Tante Gerritje en Batjan Buren

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...


1 0

Wijkpartnerschap BOOT

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (...


0 0

Levendigheid Ambonpleinbuurt vergroten

In de Ambonpleinbuurt vinden minder activiteiten plaats dan in de andere buurten. Daardoor is het mi...


0 0

Bedrijfsleven helpt mee!

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit gebeurt in samenwerkin...


0 0

Samen is het een Makkie, waarderingsmiddelen voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een kl...


3 0

Financieel Café voor Jongeren

Laagdrempelige inloop en spreekuur voor jongeren die vragen hebben omtrent inkomen, schulden en dergelijke. In het Financiële Café ontmoeten de professionals elkaar, waardoor zij beter op de hoogte zijn ...


0 0

Wijkkunde

Zowel het aantal als de diversiteit aan bewonersinitiatieven in de Indische Buurt is enorm. Die initiatieven hebben  behoefte aan uiteenlopende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld bij het uitwerken ...


0 0

Moneyschool en budgetvoorlichting

Vervolg van Mon€y School in de Indische Buurt. Hier leren kinderen hoe om te gaan met geld. Onder and...


0 0

Leer- en werkplekken

Om mensen op te leiden is enige begeleiding nodig, zowel in de opleiding als op de werk- of stageplaats. Er zijn in de Indische Buurt inmiddels op een aantal locaties opleidings- en stageplaatsen gecr...


0 0

Netwerk rondom armoede versterken

In 2016 is de opleiding ervaringsdeskundigheid (in armoede) gestart. Een driejarige opleiding in samenwerking met WPI. Gelijktijdig is daarmee een projectleider ingezet om met behulp van deze deskundi...


0 0

Budgetmarkt & Schuldenfestival

In 2017 al zijn de voorbereidingen gestart om in 2018 een festival te organiseren rondom het thema  armoede. Een positieve insteek met veel voorbereidende gespreksrondes in de loop van 2018, onder ande...


0 0

Kinderopera De Vuurpijl door en voor kinderen in de buurt

Deze kinderopera vertelt het verhaal van een vuurpijl. Het is speciaal geschreven voor kinderen die ...


53 0

Buurtbesteden

Buurtbesteden is een methode om de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners over voor hun belangrij...


2 0

Vernieuwd concept restaurant en supermarkt FlevoFlats

Ymere biedt senioren vanaf 65 jaar en ouder woonruimte aan in de Flevoflats aan het Kramatplantsoen. Een huismeester van Ymere is in dit complex het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Naast prettig w...


0 0

Inzet Wijkbeheerder Ymere

Wijkbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in voor het beheer in en om de complexen. Zo leveren zij een bijdrage aan het schoon, heel en veilig houd...


0 0

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

Fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw als renovatieprojecten. Over het programma zijn met het stadsdeel en de andere corporaties actief in de Indische Buurt a...


0 0

Inzet Wijkbeheerder De Alliantie

De Alliantie zet ook in 2018 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee een bijdrage te leveren aan een schone, hele en veilige buurt. Het interimbeheer bij de vernieuwingspro...


1 0

Het Blauwe Huis

Via leegstandsbeheer wordt het pand aan de Zeeburgerdijk op nummer 265 door woningcorporatie de Alliantie in gebruik gegeven aan Stichting Veranders. Dit met als doel om hier een activiteitencentrum te...


1 0

Kamers met Kansen

Sommige jongeren lukt het niet alleen zelfstandig een leven op te bouwen (wonen en werk). Kamers met...


5 0

Ecotoilet Flevopark

Wat ontbreekt aan dit fijne park met speeltuin is een openbaar toilet. Onlangs zijn de speeltoestell...


3 0

Jongerendebat over waarom je moet stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Jongerenplatform Oost en Sociaal Cement organiseren samen met Dynamo Jongerenwerk een debat met jongeren (17-27 jaar) uit de wijk en lokale politieke personen over waarom jongeren uit de Indische buur...


1 0

BB experimenten Indische Buurt

Pleidooi voor een een nieuw soort Burger Bescherming. Een groep van Beleidsmakers en Bewoners gaat uitzoeken wat er meer gedaan kan worden aan Bevordering Biodiversiteit en gaat een aantal experimente...


1 0

BBDIB

Experimenten
Bevorderng Biodiversiteit Indische Buurt


1 1

Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark

Opzetten van een vrijwilligerswerkgroep die onder deskundige begeleiding van de stadsecoloog voor Oo...


1 0

Verbinding van de Javastraat en Eerste van Swindenstraat.

De Javastraat en de Eerste van Swindenstraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Ind...


2 0

Jongeren Participatie Makelaar

De Jongerenmakelaar haalt signalen met betrekking tot jongeren in hun gebied (wijk) op, bevordert de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en jongeren en voert het gebiedsplan uit o...


1 0

Verkeer Javastraat/Molukkenstraat

Het ontwikkelen van de Javastraat en de Molukkenstraat als een duurzame winkelstraat. In 2017 is ond...


1 0

Diversiteit winkels behouden en ontwikkelen

Vervolg geven aan de aanpak die in 2016 is gestrat om 'oude' winkeliers te helpen bij het verbeteren...


4 0

Stimuleren van ondernemersinitiatieven

We ondersteunen de ondernemersvereniging in de Indische Buurt, waardoor verschillende
marketing en p...


2 0

Speelplein Flevoparkschool

Er is geen speelplein rondom de Flevoparkschool. Er worden nu volop plannen ontwikkeld voor een duur...


3 0

Wijkzorg Alliantie Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...


0 0
Er zijn nog 100 meer projecten.Toon me de rest