146 projecten
sorteer op:  

Netwerk Jeugd

Iedereen die zich bezig houdt met het thema Jeugd kan zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen we aan elkaar en de buurt zichtbaar maken wie hiermee bezig is. 

Tevens raadt de BuurtBalie a...

2 reacties

1 update

Ondersteuners Mantelzorg

Iedereen die zich bezig houdt met mantelzorg of het ondersteunen van mantelzorgers kan zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen we aan elkaar en de buurt zichtbaar maken wie hiermee bezi...

5 reacties

4 updates

Netwerk Wandelende BuurtBalie's

Dit is een netwerk om inzichtelijk te maken wie de Wandelende BuurtBalie's van de buurt zijn. Dit zijn mensen die een training hebben ontvangen over het gebruik van de BuurtBalie en die in principe al...

Netwerk Ondernemers

Alle ondernemers van de Indische Buurt kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen ondernemers aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt ...

Netwerk Wijkkunde

In de Indische Buurt zijn er veel maatschappelijke initiatieven om de wijk beter, mooier en rechtvaardiger te maken. De diversiteit aan initiatieven is enorm. Zowel wat thematiek als maatschappelijke ...

Scholentour Indische Buurt

Op maandag 31 oktober vindt de Scholentour Indische Buurt plaats.

De Scholentour is een initiatief van de Gemeente Amsterdam. 

Ouders met een kind in de leeftijd van 2-4 jaar worden uitgenodigd in 1 da...

Preventie(campagne) woninginbraak

Om woninginbraak te voorkomen verspreiden we een flyer deur-aan-deur in de buurt. Ook houden we een ...


3 0

Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving

We betrekken bewoners bij (kleine) fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die overlast verminde...


5 0

Stimuleren meldingsbereidheid

We stimuleren bewoners om aangifte te doen, promoten Bel M. (Meld Misdaad Anoniem) en ondersteunen W...


0 2

Veiligheidsschouwen

Een schouw is een wandeling met bewoners waarin we met hen kijken naar veiligheids- of overlastsitua...


1 0

Verbonden buurt

Je thuisvoelen, er bij horen en elkaar kennen. Dat zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt....


0 0

Zo blijven wij gezond in Oost

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en een gezonde l...


0 1

Indische Buurt Leeftijdsvriendelijk

De Makassarpleinbuurt is één van de drie pilotbuurten in Amsterdam van het stedelijke programma Leefti...


3 0

Passend wonen als je ouder wordt

Soms kan het lastig zijn om in je woning te blijven wonen wanneer je ouder wordt. Je komt bijvoorbee...


4 0

Aandacht voor (psychisch) kwetsbaren in de Indische Buurt

Ondanks betere vroegsignalering en toeleiding, zijn de cijfers voor psychische klachten op populatie...


5 0

Art At Work II

Art At Work is een programma dat Newest Art Organization heeft ontwikkeld om 30 creatieve "nieuwe Am...


4 0

Opleidingen sport voor bewoners

Doel is de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er meer - en bij de bewoners passende - ...


1 0

Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak

Via sport en spel activeren van jongeren. Gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna ...


0 0

Sportparticipatie volwassenen en senioren

We gaan passend beweegaanbod voor volwassenen en seniorbewoners versterken en uitbreiden. We willen ...


1 0

Financiële educatie, voor jongeren uit armoede gezinnen

Alleen al in Amsterdam groeien 35.717 kinderen en jongeren tot 18 jaar op in armoede. Veel van hen- ...


2 1

Assistent tiener/ jongerenwerk

In de Indische Buurt wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleiding van een professionele tiener/ jongerenwerker willen we deze jongeren de kans geven zich ...


0 0

Samenwerking meidenwerk versterken

De samenwerking tussen formeel en informeel meidenwerk (opgezet door Dynamo, Streetcornerwork en Ind...


0 0

Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Om te waarborgen dat jeugdigen in een zo veilig mogelijk opvoedklimaat opgroeien is het van belang dat iedereen die met de jeugd werkt, kennis heeft van mogelijke signalen van huiselijk geweld of kind...


1 0

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In Amsterdam zijn er veel voorzieningen waar minimahuishoudens gebruik van kunnen maken om te onders...


0 0

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment binnen Ruimte voor Initiatief waarbij de buurt samen met professio...


1 0

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...


4 0

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven ...


3 1

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

In 2017 wordt het ambitiedocument voor het Flevopark vastgesteld. Budget voor het opstarten en uitvo...


1 0

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...


3 0

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk aandacht te besteden aan behoud van de...


2 0

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassi...


0 0

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...


4 0

Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen

Bij het Seniorencollege worden deelnemers (55+'ers) actief gestimuleerd om vragen te stellen en in g...


3 1

Wijkzorg Alliantie Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...


0 0

Speelplein Flevoparkschool

Er is geen speelplein rondom de Flevoparkschool. Er worden nu volop plannen ontwikkeld voor een duur...


3 0

Stimuleren van ondernemersinitiatieven

We ondersteunen de ondernemersvereniging in de Indische Buurt, waardoor verschillende
marketing en p...


2 0

Diversiteit winkels behouden en ontwikkelen

Vervolg geven aan de aanpak die in 2016 is gestrat om 'oude' winkeliers te helpen bij het verbeteren...


4 0

Verkeer Javastraat/Molukkenstraat

Het ontwikkelen van de Javastraat en de Molukkenstraat als een duurzame winkelstraat. In 2017 is ond...


1 0

Jongeren Participatie Makelaar

De Jongerenmakelaar haalt signalen met betrekking tot jongeren in hun gebied (wijk) op, bevordert de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en jongeren en voert het gebiedsplan uit o...


1 0

Verbinding van de Javastraat en Eerste van Swindenstraat.

De Javastraat en de Eerste van Swindenstraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Ind...


2 0

Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark

Opzetten van een vrijwilligerswerkgroep die onder deskundige begeleiding van de stadsecoloog voor Oo...


1 0

BBDIB

Experimenten
Bevorderng Biodiversiteit Indische Buurt


1 1

BB experimenten Indische Buurt

Pleidooi voor een een nieuw soort Burger Bescherming. Een groep van Beleidsmakers en Bewoners gaat uitzoeken wat er meer gedaan kan worden aan Bevordering Biodiversiteit en gaat een aantal experimente...


1 0

Jongerendebat over waarom je moet stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Jongerenplatform Oost en Sociaal Cement organiseren samen met Dynamo Jongerenwerk een debat met jongeren (17-27 jaar) uit de wijk en lokale politieke personen over waarom jongeren uit de Indische buur...


1 0

Ecotoilet Flevopark

Wat ontbreekt aan dit fijne park met speeltuin is een openbaar toilet. Onlangs zijn de speeltoestell...


3 0
Er zijn nog 101 meer projecten.Toon me de rest