Project in gebiedsplan 2019

Cultuur Connectie Oost 2019

Geplaatst op 30 oktober 2018, 15:48 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

ARGUMENTATIE:
Cultuur Connectie is een mooie ontwikkeling en het wordt opgenomen in het gebiedsplan. Maar wel voor een lager bedrag. Cultuur Connectie gaat verder dan alleen de Indische Buurt en vanuit het gebiedsplan wordt alleen het deel gefinancierd dat neerslaat in de Indische Buurt. Daarnaast moeten projecten bijdragen aan de prioriteiten gesteld in de Gebiedsagenda, dat geldt niet voor alles binnen Cultuur Connectie.

Een jaar geleden ontstond binnen De Meevaart het idee om samen met culturele organisaties in Oost het profiel, de programmering en de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Oost te versterken. Al snel sloten het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest (Nedpho), Studio/K en DEGASTEN zich aan bij dit idee. Korte tijd later volgde Theater Oostblok. Zo ontstond de initiatiefgroep Cultuur Connectie Oost (CCO). Namens deze organisaties is De Meevaart penvoerder en juridische aanvrager voor dit projectplan voor 2019. Daarbij zijn de eerste prioriteiten het verder experimenteren met gezamenlijke programmering, verbinden van verschillende publieksgroepen en het aangaan van partnerschappen met meer culturele instellingen in Oost.

Gewenst resultaat In 2019 willen we doorbouwen op het fundament dat er in het eerste jaar gelegd is. Dat wil zeggen dat we door zullen gaan met netwerkbijeenkomsten, het gezamenlijk programmeren gaan uitbouwen met partners uit heel Oost en criteria en procedures zullen ontwikkelen om typische CCO-programmering van een keurmerk te voorzien.
In 2019 wil de initiatiefgroep CCO in dit kader focussen op een aantal, samenhangende onderdelen:
a) uitbreiding van de samenwerking binnen de initiatiefgroep naar samenwerking met andere partners in Oost.
b) Die samenwerking willen we in eerste instantie vooral vorm laten krijgen door tot gezamenlijke thema-programmering te komen. Voor 2019 krijgt dit vorm in drie themaweken. De eerste is voorzien in april 2019, waarbij op dit moment het thema duurzaamheid op de agenda staat.
c) Enkele netwerkbijeenkomsten met experts, actieve buurtbewoners en cultuurinstellingen uit Oost.
d) Gefaseerd uitbouwen van lange-termijn doelen.
e) In dat kader willen we de gerealiseerde communicatiemiddelen steeds breder inzetten en werken aan permanente zichtbaarheid in Oost.
Uitbreiding
In 2019 zal het CCO drie keer programma’s inrichten rond een thema. Waar de pilot in 2017 alleen met de vijf organisaties uit de initiatiefgroep vorm kreeg, zal in 2019 samenwerking gezocht worden met andere geïnteresseerde culturele partners uit Oost van buiten de initiatiefgroep. De CCO wil in de loop van het jaar het aantal betrokken organisaties bij de themaweken verdubbelen naar minimaal tien. Daarbij zal de initiatiefgroep letten op slagkracht en spreiding over het stadsdeel van de te betrekken partner-organisaties.
In 2018 is er overleg geweest met de Stadspasorganisatie. Daarin is afgesproken dat de themaweken aangekondigd zullen worden in de kortingsgids van Stadspas en de website. Hiermee wordt een belangrijke doelgroep in Oost bereikt met de programmering van CCO, die vaak niet via reguliere informatie over de drempel komt.

Netwerkbijeenkomsten
In 2019 plannen we twee netwerkbijeenkomsten in die praktisch zullen aansluiten bij de ervaringen met gezamenlijk programmeren en het bereiken van elkaars publiek.
Langetermijndoelen
Bij de start van CCO in februari 2018 zijn de volgende langetermijndoelen geformuleerd:
• versterking talentontwikkeling in (nieuwe) genres die in het stadsdeel leven;
• inventieve (soms gezamenlijke) programmering, met ruimte voor jong talent en met aansluiting bij buurtwensen en maatschappelijke thema’s;
• versterking van de cultuureducatie in het stadsdeel;
• bij elkaar brengen van groepen nieuw publiek, publiek dat i.h.a. niet de weg vindt naar de gevestigde culturele instellingen (cultuurparticipatie) zoals ouderen met een kleine beurs, waaronder veel oudere migranten, en jongeren met vmbo/mbo opleidingen;
• versterking van brugfunctie met de grote instellingen elders in de stad;
• het toegankelijk en laagdrempelig houden van cultuur voor iedereen ongeacht economische achtergrond;
• ruimte voor initiatieven vanuit buurtbewoners;
• Bieden van kwaliteit en verdieping.
De CCO wil 2019 gebruiken om deze doelen nader uit te werken, te beginnen bij het formuleren van een aantal eisen waaraan CCO-programmering moet voldoen. Daarbij gaat CCO uit van de cultuurhuis-functie waarbij kwalitatief goede programma’s een publiek bereiken dat niet regulier naar culturele producties gaat, programma’s die verbindend werken en gelinkt zijn aan relevante sociale thema’s.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Alle kinderen en jongeren in de Indische Buurt ontwikkelen hun talenten en interesses (?)
Financiële dekking:
  • Extern fonds: 17.000,00 - Deel van de begroting zoals in aanvraag beschreven staat
  • Gebiedsbudget: 15.000,00 - Deel van de begroting zoals in aanvraag beschreven staat
  • Overig: 10.229,00 - Rest budget van de begroting , nu vanuit het gebiedsplan minder budget beschikbaar is.
Documenten

Deel dit:
5 project-updates toon alle updates

Nooshi Forozesh

28-jan-2020 12:04

Het is inmiddels een vertrouwd begrip geworden: de CCO: de samenwerking van De Meevaart, het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest (Nedpho), het Plein Theater, Studio/K en DEGASTEN. Twee jaar geleden opgezet om samen met culturele organisaties in Oost het profiel, de programmering Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Nooshi Forozesh

30-jan-2020 12:21

Naast deze activiteiten voor de bewoners van amsterdam oost hebben we ook op 22 januari een netwerkborrel georganiseerd voor organisaties en potentiele partners van CCO. Hier hebben we gekeken naar mogelijkheden om in 2019 samenwerkingen te initiëren en creëren. Daarnaast is het Concept Cultuur Conn...

Lees meer
Documenten


0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

bericht verwijderd

Wil je reageren? Meld je dan aan.