Project in gebiedsplan 2019

Aanpak Valpreventie in Oost

Geplaatst op 23 oktober 2018, 16:57 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Indische buurt

ARGUMENTATIE:
Voor dit project wordt vanuit het gebiedsplan geen budget gereserveerd. Vanuit het coalitiebudget Indische Buurt wordt een deel van het gevraagde budget gereserveerd. Verder zal voor deze activiteit ook stedelijk gekeken moeten worden naar budgetten.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Hierdoor kunnen er bij bijvoorbeeld het stijgen van de leeftijd of gezondheidsproblemen risico's op vallen bestaan.
Er zijn (kosteneffectieve) interventies beschikbaar die aantoonbaar bijdragen aan het terugdringen van het aantal valincidenten, maar toch worden deze interventies niet of nauwelijks uitgevoerd. Dat is landelijk en dus ook in Amsterdam het geval. Dat heeft meerdere oorzaken;
- Om valincidenten te voorkomen moeten ouderen zelf ook aan de slag en dat is nog niet vanzelfsprekend. Als men zich al bewust is van de valrisico’s, dan is de gedachte toch vaak dat vallen nu eenmaal onvermijdelijk is en hoort bij het proces van ouder worden.
- Een vergoeding voor deelname aan effectieve valpreventietrainingen verschilt per zorgverzekeraar, maar vaak betekent het dat deelnemers hiervoor zelf een deel of alles moeten betalen. Dit vormt een serieuze barrière voor een deel van de doelgroep. De ingewikkelde verdeling van verantwoordelijkheden maakt het lastig om te beslissen wie wat doet en wie wat zou kunnen financieren.
- Een valincident is vaak het gevolg van één of meerdere factoren die per persoon nogal kunnen verschillen; van een slechte balans en spierkracht, gladde schoenzolen, slechter zien, medicijngebruik tot een slecht onderhouden openbare ruimte. Vaak is er ook sprake van een combinatie van factoren en dat vraagt om de betrokkenheid van meerdere disciplines.

In de praktijk ontbreekt het aan coördinatie van signalering, verwijzing en een samenhangend aanbod van passende interventies in de wijken. Daar is tot nu toe door de gemeente in voorzien in het kader van Age Friendly City. Er zijn bij (zorg)aanbieders die bijdragen aan de uitvoering van de aanpak geen betaaltitels voor communicatie, afstemming en coördinatie. Gelet op de noodzakelijke betrokkenheid van de verschillende professionele disciplines zijn die taken essentieel. Tegelijkertijd is er geen duidelijke eigenaar die deze rol van de gemeente kan overnemen.

We hebben als stadsdeel al een aantal fysiotherapeuten die een training Valpreventie aanbieden (gesubsidieerd).
We bieden deze fysiotherapeuten een training aan.
GGD heeft contact met een aantal partijen die een training kunnen verzorgen aan professionals en een training aan vrijwilligers.
Daarnaast heeft de GGD een communicatiecampagne met flyers en een website. Hier kan Oost gebruik van maken en informatie ook aan de website worden gekoppeld.
Ook denken we aan een activiteit: APK keuring van rollatoren die in de buurt kan worden gegeven.
Deze activiteit kan in wijkservicepunt Flevopoort worden georganiseerd.

In Oost zijn er al enkele valpreventie cursussen die worden aangeboden. Wij zetten er op in dat aanbod te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Daarnaast is het van belang om ouderen, vrijwilligers en professionals bewust te maken van de valrisico's en van het aanwezige aanbod hierop.

Toelichting

Als stadsdeel financieren we een aantal Valpreventie trainingen. We willen dit versterken en aanhaken op het project " Laat je niet vallen".

Aanvullend is budget nodig voor communicatie en uitvoeringskosten voor de activiteiten (APK keuring en Valpreventie training) in het gebied/stadsdeel en een budget voor de bijdrage van de deelnemers aan de training. Daarnaast wordt een aantal trainingen en communicatie vanuit het GGD/OJZ project "Laat je niet vallen"stedelijk gefinancieerd.

Gewenst resultaat Gewenst resultaat:
- Ouderen en hun sociale netwerk hebben meer kennis over de valrisico's en weten hoe je het risico kunt verlagen.
- Valrisico's worden eerder gesignaleerd.
- Meer mensen zijn bekend met het valpreventieaanbod in de wijk.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Alle ouderen nemen deel aan het maatschappelijk leven (?)
Financiële dekking:
  • Stadsdeel: 5.000,00 - Meegenomen in coalitiebudget Indische Buurt
Deel dit:
2 project-updates

Lian Doodeman

10-jul-2019 13:32
Project achter op planning

In de 2e helft van 2019 gaan we van start met Valpreventie in de Indische Buurt.
0

Open de update in eigen pagina

Lian Doodeman

16-sep-2019 09:39
Anders

September 2019 is een training Zeker Bewegen in Flevopoort gestart voor mensen die 65 jaar of ouder zijn.
Deze training (10 lessen) wordt gegeven door de judobond, ZGAO en Civic .

Aan de wijktafel Indische Buurt zijn de aanwezige professionals en informele partners op 12 september 2019 geïnformeerd...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Felice Gaughan

Ja mits...: Belangrijk om het te koppelen aan en in te bedden in andere zorg- en welzijnsinitiatieven in de wijk, zowel formeel als informeel.
ma 26 november 2018 16:23
Wil je reageren? Meld je dan aan.