Prioriteit

Een schone, groene openbare ruimte en duurzaamheid (2017)

Illustration
 

De Indische Buurt is de afgelopen jaren meer vergroend, maar sommige delen van de buurt zijn nog steeds zeer stenig. Samen met bewoners en woningcorporaties kijken we waar verdere vergroening van de buurt mogelijk is. We stimuleren bewoners om zelf met ideeën te komen en ook betrokken te zijn bij de uitvoering en het beheer. We willen dit jaar ook extra aandacht besteden aan het bevorderen van de biodiversiteit. In de Indische Buurt ligt het Flevopark. Dit park wordt door bezoekers zeer gewaardeerd. De toegangen tot het park liggen uit de route of zijn niet goed zichtbaar waardoor veel bewoners geen gebruik maken van het park. In 2017 is gekeken hoe het park in de toekomst beter gebruikt kan worden zonder dat de ecologische waarde van het park in gevaar komt. In 2018 zal een aantal acties hiervoor uitgevoerd worden. Een punt van ergernis in de buurt blijft het (zwerf)afval en daarbij vooral de overlast van plaagdieren (vooral ratten en duiven) die dit teweeg brengt. De  extra inzet die in 2017 is ingezet om deze overlast te bestrijden wordt vervolgd in 2018. De aanpak is vooral gericht op gedragsverandering van bewoners die afval en/of voedselresten in de openbare ruimte leggen of laten liggen. Daarnaast is in 2017 een start gemaakt met de bewustwording van het belang om duurzaam te leven. In 2018 zal dit samen met stakeholders uit de buurt een vervolg krijgen.


Illustration