Prioriteit

Verminderen armoede en werkloosheid (2017)

Illustration
 

De Indische Buurt kent veel armoede. Rond de 30% van de huishoudens in de IB moet rond komen van een minima inkomen. Armoede is een taai probleem. We gaan door met de aanpak en gaan vooral maatwerk leveren, naast het reguliere aanbod. Daarnaast gaan we zorgen dat mensen met een smalle beurs kunnen participeren in de samenleving en zich niet buitengesloten voelen. Samen met de buurt kijken we hoe we er voor kunnen zorgen dat deze groep nog beter gebruik gaat maken van de voorzieningen die er allemaal zijn. Lokale voorzieningen als de Makkie helpen mensen te blijven participeren ondanks dat ze weinig middelen hebben. Ook inzet om de erfelijkheid van armoede te doorbreken is een belangrijk thema. Dat doen we niet alleen door kinderen te leren hoe zij om moeten gaan met geld, maar ook door hen net dat zetje in de rug te geven om zichzelf te ontwikkelen en de mogelijkheid te scheppen dat zij de ontwikkelkansen kunnen pakken die er zijn. Daarnaast willen we in de buurt jongeren met maatwerk verder helpen, bijvoorbeeld aan een stageplaats en daarna verder naar werk. Waar we tegen regels aanlopen die belemmerend werken zullen wij deze agenderen en kijken of deze regels bijgesteld kunnen worden.


Illustration