Locatie

Indische Buurt

Projecten m.b.t. Indische Buurt

Passend wonen voor ouderen

Ouderen hebben een kwetsbare positie op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal 65+'ers neemt toe, wa...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

4 updates

'Zo blijven wij gezond'

In 2019 willen wij bewoners, ondernemers en buurt- en vrijwilligersorganisaties stimuleren om zelf m...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

(Zwerf)afval aanpakken en de overlast van plaagdieren terugdringen

In 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de overlast van plaagdieren te bestrijden. Er is een...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Aandacht voor (psychisch) kwetsbaren in de Indische Buurt

Ondanks betere vroegsignalering en toeleiding, zijn de cijfers voor psychische klachten op populatie...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Aandacht voor ouderen

Het aantal ouderen in de Indische Buurt neemt sinds enkele jaren toe. Onder deze groep blijken eenza...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Aanpak hotspots afval voortzetten

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Aanpak Valpreventie in Oost

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Hierdoor kunnen er bij bijvoorbeeld het stijgen van de lee...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Aanval op armoede in de Indische Buurt

Initiatiefgroep Samen Vooruit heeft een lokale aanpak ontwikkeld om bewoners op een duurzame manier ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Assistent tiener/ jongerenwerk

In de Indische Buurt wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

AutoMaatje

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat ka...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Bakkie op het Plein

Bakkie op het Plein is een een pop-up informatiemarkt. Hij wordt sinds enkele jaren georganiseerd do...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

Bedrijfsleven helpt mee!

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben bli...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Bemiddelaar

Sommige buurtbewoners hebben extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer....

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In Amsterdam zijn er veel voorzieningen waar minimahuishoudens gebruik van kunnen maken om te onders...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

Als onderdeel van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' hebben wij extra aandacht voor kinderen tot...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Beweegstimulering jonge kinderen (en hun ouders) en inzet voor Jump-in

In het kader van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' zetten we extra in op beweeg-sportstimulering ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving

We betrekken bewoners bij (kleine) fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die overlast verminde...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Brandveiligheid in complexen van de Alliantie

De Alliantie wil de brandveiligheid vergroten in haar complexen waar het veiligheidsgevoel lager is,...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Brandveiligheidsadvies aan huis

De brandweer wil de brandveiligheid in woningen verbeteren en de kennis van bewoners over brandveili...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Buurtbesteden

Buurtbesteden is een methode om de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners over voor hun belangrij...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

3 updates

Community Solutions

Wat zal er gebeuren als grote bedrijven, bewonersorganisaties en ervaringsdeskundigen samen werken a...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

2 updates

De jongerentafel inzetten voor samenwerking in de buurt

In de Indische Buurt zijn veel verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jon...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

De lamme en de blinde

We beoordelen mensen te vaak op wat ze niet kunnen. Maar de lamme kan goed zien en de blinde kan goe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

De loods(2020)

De loods is een multicultureel jongerencentrum in Zeeburg(Indischebuurt/Oostenlijkhaven gebied waar ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Doorontwikkelen en digitaliseren van de Makkie

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een (buurt)organisatie in de Indische Buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Doorontwikkelen Wijkkunde

Wijkkunde is een netwerk voor en door de Indische Buurt, dat ondersteuning biedt aan initiatiefnemer...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Een buurt die kansen biedt

Veel organisaties werken met vrijwilligers maar dan zijn die vrijwilligers toch nog te vaak goedkope...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

2 reacties

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Samen met Dynamo, Streetcornerwork, en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de p...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Samen met Dynamo, Streetcornerwork en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pl...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak

Via sport en spel activeren van jongeren. Gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassin...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Faciliteren pilots en duurzaamheidsinitiatieven in de Indische Buurt

Samen met de woningcorporaties, initiatiefgroep Samen Vooruit en andere buurtpartijen werken we aan ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Faciliteren van groeninitiatieven

In de Indische Buurt zijn er veel bewoners met ideeën om de openbare ruimte te vergroenen en de biodi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Faciliteren van verbeteringen in de openbare ruimte

Buurtbewoners dienen plannen in voor aanpassingen die de openbare ruimte verlevendigen en het veilig...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

Fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw als renovatieproject...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

De fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatiepro...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

Fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/ nieuwbouw als renovatie projec...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

De fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/nieuwbouw- als renovatie pro...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Gerichte aanpak voor tieners met risicogedrag.

In de Indische Buurt valt een kleine groep tieners op met grensoverschrijdend gedrag. Bij de profess...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners uit de Indische Buurt kampen met relatief lage gezondheidsvaardigheden. Bewon...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners in de Indische Buurt hebben lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

4 updates

Groeimeevaart en het Huis der Afvalligen

Een kern groep van kunstenaars kwam afgelopen zomer vijf keer bij elkaar onder leiding van Robert Pe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt

'Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt' is een onderzoek van het lectoraat Psychologie...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Indische Buurt aardgasvrij

Heel Nederland en dus ook de Indische Buurt staat voor de opgave om het gebruik van aardgas terug te...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Integrale jeugdaanpak

In de Indische Buurt zijn verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk aandacht te besteden aan behoud van de...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Inzet Wijkbeheerder Ymere

Wijkbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment binnen Ruimte voor Initiatief waarbij de buurt samen met professio...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Jongerendebat over waarom je moet stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Jongerenplatform Oost en Sociaal Cement organiseren samen met Dynamo Jongerenwerk een debat met jong...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Koppeling werk en werkzoekende

Veel bewoners van de Indische Buurt zijn op zoek naar werk en veel bedrijven zijn op zoek naar werkn...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Kwaliteit verhogen Opvoedgemeenschap

Versterken van de Pedagogische Civil Society in de Indische Buurt. Door middel van deskundigheidsbev...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Leer- en werkplekken creëren

In nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen worden door buurtorganisaties le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Makelaar Jeugdinitiatieven/Jongeren wijkcoach

Een Makelaar Jeugd initiatieven is iemand die vanuit een intermediaire positie als een spin in het w...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Meidensport

We blijven ons ervoor inzetten om meer meiden aan het sporten te krijgen. Een 'meidensportclub' in s...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Moneyschool en budgetvoorlichting

Vervolg van Mon€y School in de Indische Buurt. Hier leren kinderen hoe om te gaan met geld. Onder and...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Onderzoek naar angst bij basisschoolkinderen

Bij twee basisscholen in de Indische Buurt kwam uit een onderzoek op die scholen naar voren dat de k...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Onderzoek naar feelings of belonging LGBTQ+ community in Indische Buurt

Beste,

Voor mijn bachelorscriptie aan de UvA doe ik onderzoek naar de mate waarin de LGBTQ+ communit...

Openbare ruimte leefbaar en aantrekkelijk houden tijdens stedelijke vernieuwingsprojecten

Ingrijpende renovatie-, sloop- en nieuwbouwactiviteiten komen de aanblik van de straat meestal niet ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Opleidingen sport voor bewoners

Doel is de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er meer - en bij de bewoners passende - ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Passend wonen als je ouder wordt

Soms kan het lastig zijn om in je woning te blijven wonen wanneer je ouder wordt. Je komt bijvoorbee...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’

De pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’ is erop gericht de samenwerking tussen het woon- en zorgd...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Pilot: Homies in de Alliantie-woningen

Iedereen kent dat gevoel. Je zit in de auto naar je werk en je denkt heb ik het strijkijzer wel uitg...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Positief pedagogisch wijkklimaat: integrale training Samen Opvoeden

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale training waarin pedagogische vaardigheden, gezonde le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Positief pedagogisch wijkklimaat: voortzetting methode De Vreedzame Wijk

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zic...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Preventie(campagne) woninginbraak

Om woninginbraak te voorkomen verspreiden we een flyer deur-aan-deur in de buurt. Ook houden we een ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Om te waarborgen dat jeugdigen in een zo veilig mogelijk opvoedklimaat opgroeien is het van belang d...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Samenwerking rondom thema armoede versterken

Rondom het thema Armoede gebeurt veel en hier zijn ook heel veel verschillende partijen bij betrokke...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Scholingsbudgetten voor buurtbewoners

Volwassenen met weinig opleiding en/of weinig werkervaring komen moeilijk aan de bak. Wat nodig is d...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

3 reacties

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstand...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Sportparticipatie volwassenen en senioren

We gaan passend beweegaanbod voor volwassenen en seniorbewoners versterken en uitbreiden. We willen ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Sporttoernooien en -evenementen

De afdeling Sport streeft ernaar om samen met diverse organisaties én met bewoners evenementen en toe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Stimuleren meldingsbereidheid

We stimuleren bewoners om aangifte te doen, promoten Bel M. (Meld Misdaad Anoniem) en ondersteunen W...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Stimuleren meldingsbereidheid

Bij een buurtonderzoek van de politie naar aanleiding van een schietincident (september 2018) kwamen...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

StreetsmArt Broedplaats voor verbinding en contact(kringloopwinkel)

Kringloopwinkel StreetsmArt is een initiatief van en voor jongeren uit de Indische buurt. De kringlo...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

3 reacties

Tegengaan woninginbraak

Woninginbraken hebben vaak grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel van slachtoffers en omwonenden....

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, st...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

van ramen naar etalages

Waarom:

bezie je de woningen op de begane grond dan zijn het overwegend “geblindeerde” ramen.
logisch...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

Veiligheidsschouwen

Een schouw is een wandeling met bewoners waarin we met hen kijken naar veiligheids- of overlastsitua...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Veiligheidsschouwen

Een schouw is een rondgang met bewoners door de buurt, waarbij we met hen onveilige en overlastsitua...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Verbonden buurt

Je thuisvoelen, er bij horen en elkaar kennen. Dat zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt....

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Verbonden buurt

Je thuis voelen, erbij horen en elkaar kennen – dat zijn de sleutelbegrippen voor een verbonden buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Vergroten aanbod stages vanuit ondernemers Indische Buurt.

Sociaal Cement gaat in 2019 samen met Dynamo Ambulant Jongerenwerk en bewoners inzetten op meer stag...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Verstevigen en uitbreiden Vreedzame Wijk Indische Buurt

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zic...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Voorlichting brandveiligheid op scholen

De brandweer wil voorlichting geven aan leerlingen uit groep 8, met als onderwerpen: hoe kun je het ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Voortzetten en inbedden pilot 'Passend wonen voor ouderen'

Doordat het klassieke verzorgingstehuis is verdwenen, blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Veel...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Voortzetting pilot Makkies voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een kl...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Vreedzame Wijk

Democratisch burgerschap als hoeksteen van een sterk opvoedklimaat in de buurt. Een herkenbare (eend...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Wijkbeheerder Ymere

De wijkbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Wijkkunde

Zowel het aantal als de diversiteit aan bewonersinitiatieven in de Indische Buurt is enorm. Die init...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

3 updates

Wijkkunde

Wijkkunde is een netwerk voor en door de Indische Buurt om initiatiefnemers met een idee om de buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Wormenhotels

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een ste...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Zo blijven wij gezond in Oost

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en een gezonde l...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates