101 projecten
sorteer op:  

Netwerk Jeugd

Iedereen die zich bezig houdt met het thema Jeugd kan zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen we aan elkaar en de buurt zichtbaar maken wie hiermee bezig is. 

Tevens raadt de BuurtBalie alle personen die zich aansluiten bij dit netwerk aan om, indien zij informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'jeugd' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt alles vinden dat is gerelateerd aan jeugd. 

2 reacties

1 update

Ondersteuners Mantelzorg

Iedereen die zich bezig houdt met mantelzorg of het ondersteunen van mantelzorgers kan zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen we aan elkaar en de buurt zichtbaar maken wie hiermee bezig is. 

Tevens raadt de BuurtBalie alle personen die zich aansluiten bij dit netwerk aan om, indien zij informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'mantelzorg' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt alles vinden dat is gerelateerd aan mantelzorg. 

5 reacties

4 updates

Netwerk Wandelende BuurtBalie's

Dit is een netwerk om inzichtelijk te maken wie de Wandelende BuurtBalie's van de buurt zijn. Dit zijn mensen die een training hebben ontvangen over het gebruik van de BuurtBalie en die in principe alle vragen over activiteiten in de buurt kunnen beantwoorden via de site. Ze hebben aangegeven dat je hen kunt benaderen met je vraag.

Wil jij ook die training ontvangen? Mail dan naar info@indischebuurtbalie.nl 

Netwerk Ondernemers

Alle ondernemers van de Indische Buurt kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen ondernemers aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt alle personen, die zich aansluiten bij dit netwerk, aan om bij het plaatsen van informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'ondernemers' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt, alles vinden dat is gerelateerd aan ondernemerschap. 

Netwerk Wijkkunde

In de Indische Buurt zijn er veel maatschappelijke initiatieven om de wijk beter, mooier en rechtvaardiger te maken. De diversiteit aan initiatieven is enorm. Zowel wat thematiek als maatschappelijke reikwijdte als organisatorisch vermogen betreft. Veel van deze initiatieven hebben behoefte aan uiteenlopende vormen van ondersteuning. Denk hierbij aan ondersteuning bij de subsidieaanvraag, crowdsourcing, communicatie en simpelweg het op papier zetten van het reilen en zeilen van het maatschappelijke initiatief. In de Indische Buurt zijn verschillende organisaties actief die deze ondersteuning (ku...

Scholentour Indische Buurt

Op maandag 31 oktober vindt de Scholentour Indische Buurt plaats.

De Scholentour is een initiatief van de Gemeente Amsterdam. 

Ouders met een kind in de leeftijd van 2-4 jaar worden uitgenodigd in 1 dag alle scholen in hun voedingsgebied te bezoeken. 

De tour gaat wordt per fiets afgelegd en gaat langs 6 verschillende scholen in de Indische Buurt, waarbij op elke school een bezoekje van een half uur wordt afgelegd. De ouders worden ontvangen door de directeur, een leerkracht, een enthousiaste ouder en leerlingen van de school. Men kan de sfeer in de school proeven, horen over de onderwijsmethode...

Preventie(campagne) woninginbraak

Om woninginbraak te voorkomen verspreiden we een flyer deur-aan-deur in de buurt. Ook houden we een ...

1 reactie


Reageer ook
 

Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving

We betrekken bewoners bij (kleine) fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die overlast verminde...

3 reacties


Reageer ook
 

Stimuleren meldingsbereidheid

We stimuleren bewoners om aangifte te doen, promoten Bel M. (Meld Misdaad Anoniem) en ondersteunen W...

1 reactie


Reageer ook
 

Veiligheidsschouwen

Een schouw is een wandeling met bewoners waarin we met hen kijken naar veiligheids- of overlastsitua...

2 reacties


Reageer ook
 

Zo blijven wij gezond in Oost

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en houden, en ee...


Reageer
 

Indische Buurt Leeftijdsvriendelijk

De Makassarpleinbuurt is één van de drie pilotbuurten in Amsterdam van het stedelijke programma
Leefti...

1 reactie


Reageer ook
 

Passend wonen als je ouder wordt

Soms kan het lastig zijn om in je woning te blijven wonen wanneer je ouder wordt. Je komt bijvoorbee...


Reageer
 

Sociale toegankelijkheid in de Indische Buurt

Doordat meer bewoners met psychische problemen zelfstandig in de buurt wonen, zal de buurt steeds vaker te maken krijgen met bewoners met psychische klachten en bijbehorend gedrag. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de buren, maar ook de zorgverleners en mensen die activiteiten aanbieden. Het is belangrijk dat zij weten hoe je om gaat met deze personen en wanneer en waar je aan de bel moet trekken als het toch niet goed gaat.
Na Samen Buurten Indische Buurt in 2016-2017, willen we graag verdere aandacht voor dit onderwerp. Heeft u een idee om dit op te pakken?


Reageer
 

Art At Work II

Art At Work is een programma dat Newest Art Organization heeft ontwikkeld om 30 creatieve "nieuwe Amsterdammers" aan werk, studie en participatieplek te helpen. Ons programma loopt goed en we willen alle opgedane kennis nu omzetten in PRAKTIJK. Dat betekent: werkstudio's realiseren in de Indische Buurt waar de nieuwe buurtbewoners samen met creatieve locals bedrijvigheid op gaan zetten. Samen producten (en diensten) ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Producten waarin Syrische, Irakese, Iraanse, Turkse, Libanese, Palestijnse, Algerijnse, Marokkaanse, Eritrese, Soedanese en Nederlandse herkom...

1 reactie


Reageer ook
 

Jump-in en beweegaanbod jonge kinderen.

In het kader van de buurtaanpak “Zo blijven wij gezond” is het wenselijk dat alle scholen - die hiervo...


Reageer
 

Opleidingen sport voor bewoners

Doel is de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er meer - en bij de bewoners passende - ...

1 reactie


Reageer ook
 

Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak

Via sport en spel activeren van jongeren


Reageer
 

Sportparticipatie volwassenen en senioren

We gaan passend beweegaanbod voor volwassenen en seniorbewoners versterken en uitbreiden. We willen ...


Reageer
 

Financiële educatie, voor jongeren uit armoede gezinnen

Alleen al in Amsterdam groeien 35.717 kinderen en jongeren tot 18 jaar op in armoede. Veel van hen- ...


Reageer
 

Assistent tiener/ jongerenwerk

In de Indische Buurt wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleiding van een professionele tiener/ jongerenwerker willen we deze jongeren de kans geven zich verder te ontwikkelen als professional.

De (ambulant) assistent tiener/ jongerenwerker wordt ingezet als begeleider van tieners ter ondersteuning van verschillende initiatieven binnen de Indische buurt. Daarnaast zal de (ambulant) assistent tienerwerker zelf, door de buurt gevraagde activiteiten, organiseren en begeleiden.


Reageer
 

Samenwerking meidenwerk versterken

De samenwerking tussen formeel en informeel meidenwerk (opgezet door Dynamo, Streetcornerwork en Indische Jasmijn) wordt in 2018 versterkt. Zij organiseren activiteiten in Jav’art, gericht op het versterken van kwetsbare meiden in hun persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van hun competenties en werken aan hun toekomst.


Reageer
 

Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Om te waarborgen dat jeugdigen in een zo veilig mogelijk opvoedklimaat opgroeien is het van belang dat iedereen die met de jeugd werkt, kennis heeft van mogelijke signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en/of weet bij welke professional hij/zij terecht kan. In de Indische Buurt wordt dit onder de aandacht gebracht middels ‘Routekaart bijeenkomsten’. Deze bijeenkomst is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Buurtaanpak Veilig Opgroeien, Stichting Praat, het Ouder Kind Team en het Stadsdeel.


Reageer
 

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In 2018 willen we inzetten op beter gebruik van de voorzieningen voor minimahuishoudens, zodat de je...


Reageer
 

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment waarbij de buurt zich buigt over de vraag of zij als buurtpartijen...


Reageer
 

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...


Reageer
 

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven ...

1 reactie


Reageer ook
 

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

In 2017 wordt het ambitiedocument voor het Flevopark vastgesteld. Budget voor het opstarten en uitvo...


Reageer
 

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gevolg van zwerfvuil en voedselresten in de openbare ruimte. Wij willen hier graag op buurtniveau op aansluiten met lokale acties door en voor ondernemers en bewoners, die leiden tot bewustwording van de oorzaken van de overlast en hoe verandering van ons eigen gedrag kan bijdragen aan de afname van de overlast.


Reageer
 

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk de leefbaarheid in de gaten te houden....


Reageer
 

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

2 reacties


Reageer ook
 

Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen

Bij het Seniorencollege worden deelnemers (55+'ers) actief gestimuleerd om vragen te stellen en in g...

5 reacties


Reageer ook
 

Wijkzorg Alliantie Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...


Reageer
 

Jongerenbod (Ruimte voor Initiatief)

Verschillende buurtpartijen voeren activiteiten uit op het gebied van het jeugdwerk. Met deze partijen en andere stakeholders in de wijk wordt een bod geformuleerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Bestuurlijke Ambitie Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jongeren Platform Oost

Jongeren Platform Oost zet zich in voor jongeren in de IB. In 2016 hebben zij een conferentie over jongeren in schulden georganiseerd. In 2017 wordt de uitkomst hiervan meegenomen in de verdere beleidsontwikkeling over dit thema. Het Jongeren Platform zal in 2017 weer nieuwe conferenties over actuele onderwerpen organiseren.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Een ruimte voor jongeren

Onderzoeken of één van de (sociale) accomodaties in de IB geschikt is, of geschikt gemaakt kan worden, voor jongeren in de avond.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jongerenwerkplaats

Een werkplaats opzetten waar risicojongeren meubels (leren) maken van sloophout.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jongerenwijkcoach

De Jongerenwijkcoach benadert jongeren in hun eigen leefwereld en begeleidt hen om hun problemen naar eigen inzicht op te lossen. Hij onderhoudt contacten met formele en informele organisaties. Daarnaast zal de jongerenwijkcoach een rol hebben bij het ontwikkelen van het jongerenbod en meedenken hoe de functie van jongerenwijkcoach na 2017 vorm moet krijgen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Versterken meidenwerk

Een project Meidenwerk in de buurt opzetten waarin de buurtorganisaties samenwerken vanuit een gedeelde visie en empowerment van meiden centraal staat.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Sportparticipatie Meiden

Stimuleren van meisjes om aan sport deel te nemen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Activering Jongeren via inzet op sport en spel.

Jongeren krijgen scholing ensport. Opgeleide jongeren worden ingezet voor activiteten in de buurt. Inzet buurtsportcoach 12 + in de methodiek Give&Gain.

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Wijkpartnerovereenkomsten

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt wijkpartnerovereenkomsten (wpo) afgesloten. Een WPO is een intentie-overeenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid. EH ondersteunt d.m.v. een wijkpartnerovereenkomst Streetsmart. De activiteiten die hierdoor aangeboden worden dragen bij aan het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Zo blijven wij gezond in Oost

Bewoners faciliteren om zelf in de buurt met het thema Zo Blijven Wij Gezond aan de slag te gaan door het organiseren van activiteiten voor en door de buurt. Daarnaast ook betrokken enthousiaste bewoners stimuleren om een voortrekkersrol in te nemen op het gebied van gezonde leefstijl in hun eigen buurt.

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Beweegaanbod voor jonge kinderen (6-)

Laagdrempelige sportactiviteiten in de buurt zoals OuderKindsport op voorscholen, Beweegmodules met sportaanbieders op voorscholen, Buurtsportactiviteiten voor jonge kinderen, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en gaan bewegen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jump-in

Realiseren van voldoende capaciteit beweegmanagement zodat het programma Jump/in uigevoerd kan worden op de basisscholen in de Indische Buurt.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Er zijn nog 56 meer projecten.Toon me de rest