129 projecten
sorteer op:  

Buurtlab: gezamenlijke culturele programmering Indische Buurt

Negen aanbieders van culturele initiatieven hebben zich al verenigd in Buurtlab. Het gaat om allerle...


Reageer 0 0

Fysieke opgave woningcorporatie Eigen Haard

Fysieke opgave van de woningcorporatie Eigen Haard bevat zowel sloop/ nieuwbouw als renovatie projecten. Over het programma zijn met het stadsdeel en de andere corporaties actief in de Indische Buurt ...


Reageer 0 0

Wijkpartnerschap Street Smart

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering v...


Reageer 0 0

Wijkpartnerschap Tante Gerritje en Batjan Buren

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering v...


Reageer 0 0

Wijkpartnerschap BOOT

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering v...


Reageer 0 0

Levendigheid Ambonpleinbuurt vergroten

In de Ambonpleinbuurt vinden minder activiteiten plaats dan in de andere buurten, en het is er daard...


Reageer 0 0

Verbeteren gezondheidsvaardigheden bewoners Indische Buurt

5 bijeenkomsten met persoonlijk plan en huiswerkopdrachten voor sleutelfiguren en actieve bewoners die vervolgens als ambassadeurs fungeren in hun eigen organisaties of netwerken. Dit project bouwt v

Reageer 0 0

Bedrijfsleven en zorgbehoevenden blijven in de buurt wonen

Winkeliers en andere bedrijven dragen belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit gebeurt in samenwerki

Reageer 0 0

Samen is het een Makkie, waarderingsmiddele voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een kl...


Reageer 3 0

Wijkkunde

Zowel het aantal als de diversiteit aan bewonersinitiatieven in de Indische Buurt is enorm. Die initiatieven hebben dan ook behoefte aan uiteenlopende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld bij het ui...


Reageer 0 0

Kinderopera De Vuurpijl door en voor kinderen in de buurt

Deze kinderopera vertelt het verhaal van een vuurpijl. Het is speciaal geschreven voor kinderen die ...


Reageer 2 0

Buurtbesteden

Buurtbesteden is een methode om de zeggenschap van bewoners over voor hun belangrijke voorzieningen ...


Reageer 2 0

Vernieuwd concept restaurant en supermarkt FlevoFlats

Ymere biedt senioren vanaf 65 jaar en ouder woonruimte aan in de Flevoflats aan het Kramatplantsoen. Een huismeester van Ymere is dit complex het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Naast prettig wone...


Reageer 0 0

inzet Wijkbeheerder IB

Wijkbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in voor het beheer in en om de complexen. Zo leveren zij een bijdrage aan het schoon, heel en veilig hou

Reageer 0 0

Fysieke opgave woningcorporatie de Alliantie

Fysieke opgave van de woningcorporatie de Alliantie bevat zowel sloop/nieuwbouw als renovatieprojecten. Over het programma zijn met het stadsdeel en de andere corporaties actief in de Indische Buurt

Reageer 0 0

Inzet wijkbeheerder

De Alliantie zet ook in 2018 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee een bijdrage te leveren aan een schone, hele en veilige buurt.Het interimbeheer bij de vernieuwingsproj...


Reageer 1 0

Het Blauwe Huis

Via leegstandsbeheer wordt het pand in gebruik gegeven door Stichting Veranders met als doel om hier een activiteitencentrum te realiseren vooral voor statushouders uit de wijk. De stichting Vluchteli...


Reageer 1 0

Kamers met Kansen

Sommige jongeren lukt het niet alleen zelfstandig een leven op te bouwen (wonen en werk). Kamers met Kansen begeleidt het wonen en werken voor deze jongeren in een pand van de Alliantie in de Molukken...


Reageer 5 0

Ecotoilet Flevopark

Wat ontbreekt aan dit fijne park met speeltuin is een openbaar toilet. 

Onlangs zijn de speeltoestell...


Reageer 3 0

ga in debat; debat over waarom jongeren moeten stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Jongerenplatform Oost en Sociaal Cement organiseren samen met Dynamo Jongerenwerk een debat met jongeren uit de wijk en lokale politieke personen over waarom jongeren uit de Indische buurt zouden moet...


Reageer 1 0

BB experimenten Indische Buurt

Pleidooi voor een een nieuw soort Burger Bescherming.
Een groep van Beleidsmakers en Bewoners gaat uitzoeken wat er meer gedaan kan worden aan Bevordering Biodiversiteit en gaat een aantal experimente...


Reageer 1 0

BBDIB

Experimenten Bevorderng Biodiversiteit Indische Buurt

Reageer 1 1

Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark

Opzetten van een vrijwilligerswerkgroep die onder deskundige begeleiding van de stadsecoloog voor Oo...


Reageer 1 0

Verbinding van de Javastraat en Eerste van Swindenstraat.

De Javastraat en de Eerste van Swindenstraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Ind...


Reageer 2 0

Jongeren Participatie Makelaar

De Jongerenmakelaar richt op het ophalen van signalen met betrekking tot jongeren in hun gebied (wijk), het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en jongeren en de...


Reageer 1 0

Verkeer Javastraat/Molukkenstraat

Het ontwikkelen van de Javastraat en de Molukkenstraat als een duurzame winkelstraat. Onderzoek naar...


Reageer 1 0

Diversiteit winkels behouden en ontwikkelen

Het behouden en ontwikkelen van de diversiteit in ondernemers/winkels in de Indische buurt. Ook bij ...


Reageer 4 0

Stimuleren van ondernemersinitiatieven

We ondersteunen van de ondernemersvereniging(en) in de Indische Buurt, waardoor verschillende
market...


Reageer 2 0

Speelplein Flevoparkschool

Er is geen speelplein rondom de Flevoparkschool. Er worden nu volop plannen ontwikkeld voor een duur...


Reageer 3 0

Wijkzorg Alliantie Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...


Reageer 0 0

Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen

Bij het Seniorencollege worden deelnemers (55+'ers) actief gestimuleerd om vragen te stellen en in g...


Reageer 3 1

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...


Reageer 4 0

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens de stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk de leefbaarheid in de gaten te houden....


Reageer 2 0

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gevolg van zwerfvuil en voedselresten in de openbare ruimte. Wij willen hier graag op buurtniveau op aa...


Reageer 3 0

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

In 2017 wordt het ambitiedocument voor het Flevopark vastgesteld. Budget voor het opstarten en uitvo...


Reageer 1 0

Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groeninitiatieven ...


Reageer 2 1

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...


Reageer 4 0

Jongerenbod

Het Jongerenbod is een experiment waarbij de buurt zich buigt over de vraag of zij als buurtpartijen...


Reageer 1 0

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In 2018 willen we inzetten op beter gebruik van de voorzieningen voor minimahuishoudens, zodat de je...


Reageer 0 0

Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Om te waarborgen dat jeugdigen in een zo veilig mogelijk opvoedklimaat opgroeien is het van belang dat iedereen die met de jeugd werkt, kennis heeft van mogelijke signalen van huiselijk geweld of kind...


Reageer 1 0

Samenwerking meidenwerk versterken

De samenwerking tussen formeel en informeel meidenwerk (opgezet door Dynamo, Streetcornerwork en Ind...


Reageer 0 0

Assistent tiener/ jongerenwerk

In de Indische Buurt wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleiding van een professionele tiener/ jongerenwerker willen we deze jongeren de kans geven zich ...


Reageer 0 0

Financiële educatie, voor jongeren uit armoede gezinnen

Alleen al in Amsterdam groeien 35.717 kinderen en jongeren tot 18 jaar op in armoede. Veel van hen- ...


Reageer 2 1

Sportparticipatie volwassenen en senioren

We gaan passend beweegaanbod voor volwassenen en seniorbewoners versterken en uitbreiden. We willen ...


Reageer 1 0

Extra sportstimulering Indische Buurt en pleinenaanpak

Via sport en spel activeren van jongeren


Reageer 0 0
Er zijn nog 84 meer projecten.Toon me de rest